Zemědělství z pohledu zemědělce.....politika


19.09.2012

Programová konference KDU-ČSL

14. září, Palác Charitas, Praha

 

Příspěvek 1. místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky

Naše zemědělství z pohledu zemědělské praxe, z pohledu zemědělce

Našemu zemědělství chybí vize. Zemědělci nechtějí žádný pětiletkový plán, ale byli by rádi, aby mohli vyrábět kvalitní produkty pro náš potravinářský sektor a věděli, že zde máme stabilní podnikatelské prostředí s fungujícím trhem a silnou domácí poptávkou. Bylo by dobré vědět, v čem chceme být a v jaké míře soběstační.

Naše zemědělství a potravinářský sektor má velký potenciál. Máme mnoho konkurenčních výhod, jako např. vetší výměru pozemků, vysokou produktivitu práce v RV nebo potravinářské know how.

To jsem vyjmenoval jen několik věcí, které můžeme využít a na kterých bychom měli pracovat, ale musíme mít politiky v čele resortu, kteří rozumí oboru, mají vizi a chuť něco měnit.

 

Změna klimatu

Ať už je to s globálním oteplováním jakkoliv, jedno je jisté. V počasí zažíváme stále větší extrémy. Na příkladu ročních srážek vidíme, že roční úhrn nám naprší, ale jsou velké extrémy. Tady je výzvou do budoucna naučit se efektivně využívat vodu. Nejen ji umět zadržet, ale také využít při pěstování. Desítky kilometrů závlah za posledních 22 let jsou zchátralé, rozkradené, někde již vůbec nejsou. Hospodaření s vodou bude patřit mezi priority budoucnosti zemědělství u nás.

Problematika biopaliv

V posledních letech mám pocit, že se ze zemědělství začíná vytrácet zdravý selský rozum. Zemědělec a dobrý hospodář by měl vždy uvažovat s chladnou hlavou a selským rozumem. Když vidím hektary úrodné hanácké půdy, na kterých jsou sluneční elektrárny, pak o zdravém selském rozumu pochybuji, byť tito lidé pragmaticky využili nerozum našich politiků. Ale fotovoltaické panely prostě patří na střechy, kterých máme stále dost. U bioplynek vidím velkou příležitost pro zlepšení situace především těch, co provozují živočišnou výrobu. Tam je to opravdu rozumné, ale když vidím některé případy, kdy zemědělec má celkovou výmětu 220 ha a na 180 ha musí pěstovat kukuřici pro svou bioplynku, tak tam opravdu zdravý rozum nevidím. Co je navíc zarážející, že na takové projekty tito zemědělci dostali nemalé dotace. Byť návratnost investice do bioplynové stanice je bez dotací okolo osmi let. Taková situace našemu zemědělství ani ekonomice nemůže prospět. Opět zde postrádám zdravý selský rozum. Ano, sektor biopaliv je zajímavou možností pro naše zemědělství, ale jeho případná dotační podpora musí být opravdu dlouhodobě koncepčně promyšlená a ne příležitostí pro krátkodobé investiční spekulace.

 

Péče o půdu 

Zemědělská půda není zboží běžné spotřeby. Je to něco, co se tvoří miliony let. Neumíme ji vyrobit. Půda je národní poklad a její ochrana by měla být součástí našeho národního zájmu.

Za poslední rok ubylo v České republice zhruba 15 hektarů zemědělské půdy denně. Od roku 1966 do roku 2007 přišla Česká republika o 235 tisíc hektarů!  15 procent je bytová výstavba a 23,7 procenta průmyslová výstavba. Dalších 25,5 procenta zabrala těžba nerostů, 11,8 procenta doprava a sítě, 3,6 procenta vodní hospodářství a 4,9 procenta rekreace a sport. Na následné zalesnění bylo využito 7,8 procenta a 7,7 procenta směřovalo pro jiné účely.

Stabilita živočišné výroby

Zemědělci provozující živočišnou výrobu museli roky financovat ztráty, které jim vznikali především ze zisků z rostlinné výroby a jejich investiční možnosti byli podstatně horší. Obdivuji ty, kteří to přežili a vydrželi. Na druhou stranu se ukazuje, že každá krize může být příležitostí. Znám několik farem, kde se rozhodli tuto situaci řešit a dostat k zákazníkům finální produkt, především mám na mysli vznik malých mlékáren. Ale pro chovatele je třeba najít více systémové řešení především v budoucím nastavení dotačních titulů.

 

Kvalita potravin, uvědomělý zákazník

Značka KLASA je českáznačkakvalitypotravin. Výrobek, který je označen touto značkou, musí být vyroben v Česku, ovšem suroviny mohou pocházet i ze zahraničí a to je matoucí, mnoho zákazníků tuto skutečnost ani neví.

Jasné vymezení co je český výrobek - tzn. že pokud do paštiky nakoupím maso z Brazílie a zamíchám to, přikořením a zabalím v Kostelci - pak to nesmím vydávat za českou potravinu. Toto může napravit propady v živočišné výrobě (protitlak obchodních řetězců).

 

Obecně máme nástroje, jak pomoci našim kvalitním výrobcům potravin a jejich producentům. Kvalitní důsledná kontrola v obchodní síti. Přísné tresty za nedodržování uvedeného obsahu na etiketě, a to nejen v peněžní formě. Je to v zájmu naší ekonomiky, našich výrobců a našeho zdraví.

Proč Maďarsko a Německo mohou nařídit, že na pultech musí být nejméně 80% produktů domácí výroby a my to neděláme? Chybí ochrana (či podpora) domácích výrobků naší vládou a legislativou.

V krajských volbách je jednou z priorit kandidátů KDU-ČSL podpora regionálních produktů. Jsme patrioty ve sportu, kultuře, buďme také patrioty v nákupu potravin.

Veřejnost je třeba pozitivně nabádat ke konzumaci regionálních produktů, příkladem mohou jít také politici.

 

Byrokracie a legislativa

Nesmyslná legislativa například v oblasti rostlinolékařské, je v praxi systematicky porušována. Je zapotřebí s odbornou veřejností vydiskutovat některé legislativní normy a upravit je.

Před měsícem jsem měl v době vrcholících žní kontrolu dvou veterinárních lékařů na svém hospodářství, na jedno jediné prase. Kontrola v délce jedné hodiny a následné administrace nemá logiku. Zemědělci v období žní by neměli být až na výjimečné případy zatěžování kontrolním systémem. Tam, kde má být kontrola intenzivní (například kvalita potravin v obchodní síti) není, ale tam kde není, potřeba je. To je třeba napravit.

 

Zrušení mléčných kvót

Do 2 let budou v rámci EU zrušeny mléčné kvóty. Co to s sebou přinese, je snadné si domyslet. Ti, kteří znají prostředí trhu s mlékem říkají, že v ČR zůstane podnik pana Teplého - Madeta a Babišovy mlékárny (Olma Hlinsko - Tatra), pak tady bude jen německý Müller. To ostatní zřejmě nepřežije deregulaci mléčných kvót nebo bude živořit. Ví se, že Německo plánuje do dvou let zvýšit produkci mléka o 25%. Co s tím budou dělat - zaměstnají svoje lidi (zvýší produktivitu, HDP atd.) a vyvezou to do ČR a dále na východ. Proč? Protože jsou ekonomicky silní a na rozdíl od našich lidí jsou uvědomělí a kupují v první řadě německé výrobky.

 

Zemědělství výzkum a export

Průměrný věk lidí pracujících v zemědělství je více než 50 let a pořád se zvyšuje. Mladí lidé do zemědělství přicházejí jen sporadicky. Je zapotřebí aktivně podporovat mladé zemědělce a zemědělské vzdělání, protože moderní konkurenceschopné zemědělství vyžaduje vzdělané lidi, takové, kteří dokážou pracovat s nebezpečnými látkami, moderními technologiemi, znají světové jazyky. Je to důležité. V sousedním Německu za loňský rok zvýšili zemědělský export o několik procent (bohužel i k nám) ale např. vývoz do Číny stoupl o více než 200%, do Saudské Arábie dokonce o 400%.

 

Buďme sebevědomí. Tvoříme s potravinářstvím a navazujícím průmyslem více než 8% HDP ajsme jeden z nejdůležitějších sektorů ekonomiky - průměrná rodina za potraviny utratí přes 20% všech svých příjmů.

 

Odborná a politická kompetentnost ministrů zemědělství

Zájmy našeho zemědělství musí hájit odborně připravení a kompetentní lidé.  Jak má ovšem hájit naše zájmy v zemědělství ministr, který o zemědělství nemá ani páru? Jak má neformálně přesvědčovat ministry, kteří v zemědělství vyrostli či dokonce mnozí z nich jsou stále aktivními zemědělci? Například někdejší rakouský komisař pro zemědělství Franz Fischler byl aktivním zemědělcem. Dělat ministra jenom proto, že mě baví dělat politiku, je málo. To by se např. ve Francii nebo Německu nestalo. Alespoň ne u ministrů zemědělství. Průměrná životnost ministra za posledních dvanáct let je 1,33 roku. Při tom od roku 1990 do roku 2000 jsme měli pouze tři ministry zemědělství!


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL