Zdanění náhrad za pracovní povinnost studentů je nejen amorální, ale i protiprávní. KDU-ČSL na to upozorňuje od počátku.


12.01.2021

Tisková zpráva

Již začátkem prosince minulého roku lidovci upozorňovali na protiprávní jednání státu ve věci odvodů z náhrad, které navíc se zpožděním dostávají studenti naplňující svoji pracovní povinnost ve zdravotnických zařízeních i zařízeních sociálních služeb. „Stát, potažmo Ministerstvo financí i Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle našeho názoru i podle výkladu právníků, neposkytuje finanční náhradu těmto studentům v souladu se zákonem. Tato náhrada podle výkladu obou ministerstev má být zdaněna a má být odvedeno zdravotní pojištění. K tomu nevidíme žádný důvod, protože se nejedná o klasický pracovní vztah uzavřený na základě dvoustranné dohody, ale o nařízenou pracovní povinnost,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Opírá se při tom o literu krizového zákona, který říká, že pracovní povinnost není pracovním poměrem, ale tzv. jiným úkonem v obecném zájmu. Podle tohoto zákona se za uložení pracovní povinnosti poskytuje náhrada, nikoli mzda, plat, odměna, či jiné obdobné plnění. Podle zákona o daních z příjmu je totiž přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy od daně osvobozena.

Je i pochybné, zda pracovní povinnost vůbec podléhá dani z příjmu, tedy zda se jedná o pracovní či obdobný poměr. Chybí zde některé znaky, např. dvoustranné jednání vedoucí k uzavření pracovní nebo obdobné smlouvy. A pokud pracovní povinnost nepodléhá dani z příjmu, nepodléhá ani zdravotnímu pojištění, což zase vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

„Z našeho pohledu je to nejen nezákonné, ale i nemravné. Vláda tím říká, že za to všechno, co tito studenti dělají navíc oproti svým vrstevníkům, tak jim tyto náhrady ještě zdaní a odvedou z nich zdravotní pojištění. To nám opravdu smysl nedává a chceme tento stav změnit a právně narovnat,“ zdůraznil Marian Jurečka.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL