Argumentář poslance Mariana Jurečky k projektu Dunaj- Odra- Labe


20.12.2018

Poslanec Marian Jurečka se po schůzkách s odborníky a dopravní subkomise rozhodl zveřejnit svůj argumentář, pro případný projekt Dunaj- Odra- Labe, na který je častokrát dotazován občany i v médicíh. 

 

Argumenty PRO stavbu: 

- Uskutečnění projektu zvýší význam ČR jako dopravního uzlu v centru Evropy s bezprostředním přesahem na sever, západ a jih. Bude posílen politický význam ČR. Projekt podpoří český průmysl i obchod.

 

Argumenty PROTI stavbě:

- Problém ve finanční nákladnosti celého projektu a velmi nejisté výši skutečných nákladů na výstavbu spojené s obrovskými finančními prostředky dlouhodobě zablokovanými v nedokončené stavbě obrovského rozsahu. Projekt by tak potřeboval strategického partnera. Reálně si lze představit zájem Číny na participaci a tím také vysvětlit postoj pana prezidenta k projektu. Lze očekávat, že náklady budou výrazně vyšší než očekávané. 

- Nesmysl začínat s takovouto stavbou, když ČR zdaleka nemá dořešenou silniční a železniční síť. Prioritou by mělo být dořešení hlavních dálničních tahů. Kanál D-O-L by tedy pravděpodobně měl smysl pouze pro přepravu nadměrných nákladů. Je potřeba vzít v úvahu i úbytek vody v řekách a klesající objem říční dopravy. Nutnost zvážit poptávku po tomto typu přepravy, pravděpodobně by byla využívána pouze pro přepravu nadměrných nákladů. Kanál DOL se neobejde bez vodních nádrží (v různých zdrojích byla nalezena čísla od šesti po šedesát). Logičtější by bylo vybudovat soustavu víceúčelových vodních nádrží, které budou primárně sloužit k zadržování vody a v dlouhodobém horizontu mohou být také zdrojem vody pro kanál DOL. 

- Prozatímní absolutně nedostatečná spolupráce se všemi zainteresovanými státy. Zajistí všechny státy trvalou splavnost všech vodních tras v potřebné kapacitě? Proč by Německo zajišťovalo potřebnou splavnost Labe v celé délce, když by se tím jen snížil objem přepravy skrz kanál Dunaj-Mohan-Rýn, který je už tak dost nevyužitý.

- Konflikt s ochránci přírody. Zhoršení životního prostředí a nevratné změny v krajině. 

- Nízká informovanost a špatná legislativa. Studie není veřejně dostupná. Autory studie jsou firmy, které jsou, anebo mohou být přímo zainteresovány na budoucí obrovské zakázce pro sebe, nebo pro jejich kamarády; tato skutečnost je mohla určitým způsobem ovlivnit, zejména v případech, kdy některá z kritérií hodnocení "příliš nevycházejí. Tak velké strategické projekty se zásadním hospodářským dopadem by se měly vždy připravovat také s účastí opozice. Ukazují to zkušenosti jak z přípravy projektu "mýto", tak i "církevních restitucí". Je třeba hledat nejen odborný, ale také společenský a politický konsens. S ohledem na to, že aktuálně probíhá odborná diskuze (jak popsáno v info z MD datované 19.10.2018) je na místě dotaz, jak jsou zastoupeni naši odborníci v platformách určených k projednávání.   

- Bezpečnostní riziko pro ČR, pokud by se M. Zemanovi podařil jeho "čínský sen" a zadlužil by naši zemi tak, jak o tom veřejně řeční. Lze soudit, že největší a snad téměř jediný zájem na realizaci D-O-L má prezident... (pravda ještě vlivná skupina betonářů). 

- KDU-ČSL v době, kdy mělo ministra dopravy 2002-2006 (Milan Šimonovský) zaujímalo k tomuto projektu negativní postoj a považovalo jej za nereálný. Měli bychom se toho držet. KDU-ČSL i ve svém programu podpořila výstavbu důležitých staveb vodních cest (splavnění Labe u Přelouče atd.), zasazuje se ale primárně za dokončení dálniční sítě, obchvatů měst a obcí, velkých městských okruhů (Praha, Brno) a infrastruktury železnice včetně vysokorychlostních tratí.


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL