Marian Juečka předkládá návrhy pro boj se znečištěním ovzduší a hodlá ušetřit rodinám tisíce korun


20.11.2018

Marian Jurečka společně se skupinou dalších poslanců navrhuje přesunutí komodit tepla a chladu ze snížené sazby DPH 15% do snížené sazby 10%.

"Teplárenství, jehož dodávky tepla využívají v České republice přibližně 4 miliony obyvatel a řada zákazníků z průmyslové i terciální sféry, je síťovým energetickým odvětvím. Na soustavy zásobování teple jsou připojeny převážně bytové domy, jejichž obyvatelé patří z velké části mezi příjmově průměrné až podprůměrné sociální skupiny. Ceny tepla podléhají věcnému usměrňování podle zákona o cenách, které provádí Energetický regulační úřad. Velmi důležitý je ekologický aspekt teplárenství. Zatímco větší centrální zdroje tepelné energie podléhají mnohem přísnějším emisním limitům a jsou většinou soustředěny mimo bytové aglomerace, decentralizované zdroje se zvýšenými emisemi některých látek a nízkými kouřovody (komíny) působí přímo v bytových lokalitách. Tato skutečnost mnohdy vede ke zhoršení životního prostředí v dotčených lokalitách s větším počtem decentrálních nebo individuálních zdrojů v porovnání s lokalitami zásobovanými teplem z větších centrálních zdrojů." Zdůvodňuje Jurečka s kolegy.

Dalším problémem, na který bývalý ministr zemědělství upozorňuje je fakt, že z důvodu zpřísnění limitů novou směnicí Evropského Parlamentu a Rady, je pravděpodobné, že dojde ke zvýšení cen.

"Zatímco v letošním roce zaplatí průměrná domácnost připojená na teplárnu využívající uhlí za povolenky a z tohoto nákladu odváděnou DPH necelých 500 Kč/rok, v příštím roce by to mohlo být přibližně 2000 Kč/rok. V případě výroby tepla ze zemního plynu by se jednalo o nárůst z 200 Kč/rok na přibližně 900 Kč/rok. Pro srovnání průměrná domácnost platí na podporu podporovaných zdrojů elektřiny ročně necelých 1300 Kč"

Jurečka si tímto krokem slibuje snížení finanční zátěže pro sociálně slabší rodiny, což by mohlo často vést ke snížení výše poskytování sociálních dávek či příspěvků na bydlení, hrazených státem.

Spolu s tímto návrhem přichází Marian Jurečka se snížením sazby DPH na zemní plyn z 21% na 10%. Kromě výše uvedených argumentů, zde hraje velkou roli i ekologie. 1. místopředseda KDU-ČSL tak uvádí: 

"Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva (více jak 300 000) patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší v městech a obcích. Místy je tento podíl na znečištění až 90procentní, především v důsledku používání starých neekologických kotlů. Podle odhadů ze zprávy Státního zdravotního ústavu za rok 2016 předčasně zemřou v ČR na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší 4000 lidí. Řešením tohoto stavu je nejenom zakázat tyto kotle podle MŽP, ale nabídnout domácnostem přechod na kvalitnější palivo, kterým je bezesporu zemní plyn"

Při topení zemním plynem totiž nevznkají žádné nespálené částice, které by znečišťovaly ovzduší. Tyto nespálené částice, jako například prach či saze jsou přitom momentálně největším znečišťovatelem ovzduší. "Při spalování zemního plynu nevznikají vysoce nebezpečné dioxiny a furany jako je tomu u spalování uhlí a biomasy. Emise oxidu uhelnatého a oxidů síry je zanedbatelné. Emise oxidů dusíku a hlavního skleníkového plynu CO2 jsou na úrovni 25 - 50% emisí vznikajících při spalování uhlí, topného oleje nebo biomasy." říká Jurečka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL