Jurečkovy opravené kapličky


25.09.2018

Ministerstvo zemědělství pro mě nikdy nebylo jen ministerstvem pro zemědělskou prvovýrobu, potravinářství, lesnictví či vodní hospodářství. Je to pro mě resort, který se má starat o rozvoj venkova jako celku. Proto jsem byl jako ministr aktivní i v rozvoji cestovního ruchu a obnovy kulturního dědictví na venkově. A přineslo to myslím své plody.

Ještě vláda Petra Nečase rozhodla, že z Pro gramu rozvoje venkova nebudou moci být podporovány investice do vybavení obcí a opravy kulturních památek (školy, tělocvičny, kostely, fary atd.). Když už jsem toto rozhodnutí v roce 2014 nemohl zvrátit, rozhodl jsem se výpadek pokrýt z národních zdrojů.

Obnovovat venkov, jak se patří

V roce 2016 jsem nastartoval úplně nový dotační titul „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“, jemuž někteří kolegové začali říkat „Jurečkovy kapličky“. Peníze na jeho fi nancování jsme našli z úspor, kterých jsme dosáhli. V první řadě jsme chtěli podpořit obce a místní části menších měst formou dotace, kterou by bylo možno jednoduše administrovat. Podpora se dala čerpat nejen na opravu sakrálních památek, jako jsou Boží muka, kříže, kapličky, kostely, synagogy, ale i na zemědělské historické objekty. Podporu získávala i regionální zemědělská muzea a fi nancovat se mohla i drobná odpočinková místa v krajině. V roce 2016 jsme zaznamenali velký zájem o tento program. Pro rok 2017 jsme jej proto upravili a z dotačního titulu se mohly fi nancovat opravy hřbitovních zdí, hasičských zbrojnic a polních cest. Pro zajímavost: v roce 2016 bylo schváleno 825 žádostí v objemu 216,7 mil. Kč; v roce 2017 schváleno 1782 žádostí v objemu 579,1 mil. Kč. Pro rok 2018 bylo schváleno 327 žádostí v objemu 129,4 mil Kč

Starost o křesťanské dědictví

Mám radost ze dvou věcí. Za prvé bylo opraveno velké množství objektů. Mnohé z nich čekaly na opravu desítky let, nepočítaje v to 40 let komunistické devastace. Za druhé, tyto investice realizovali především drobní živnost níci a malé fi rmy v regionech. Státem investované peníze tak v tomto případě zůstávaly v České republice. Smutný jsem z toho, že pro příští rok Ministerstvo zemědělství zatím s pokračováním tohoto dotačního titulu, připraveného na šestileté období, nepočítá. Snad se nám to ještě podaří změnit. Nezůstalo ale jen u toho. Státní pozemkový úřad a státní podnik Lesy ČR dostaly jako jeden z úkolů od roku 2016 opravovat sakrální stavby, které jsou v jejich majetku, a to i tehdy, když z této stavby zbyl jen půdorys základů. Možná jste si všimli, že někde v krajině či v lese vyrostla zbrusu nová kaplička či Boží muka. Byla to jedna z drobných forem, jak jsme se snažili jako stát zčásti splatit stále trvající dluh vůči našim předkům, kteří tato drobná díla vybudovali. Byl to viditelný a myslím, že i pěkný symbol díků a odkazu na naše křesťanské hodnoty a tradice.

Marian Jurečka 1. místopředseda KDU-ČSL


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.








odkaz Poslanecká sněmovna



odkaz KDU-ČSL