Marian Jurečka chce výhodnější půjčky pro podnikatele na venkově


24.08.2018

Tisková zpráva KDU-ČSL:

První místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka navrhuje, aby mohli podnikatelé ve znevýhodněných venkovských oblastech čerpat výhodnější půjčky. "Malí a střední podnikatelé hrají na vesnicích klíčovou roli. Přitom se ale lidé v malých obcích bojí zakládat vlastní firmy," upřesňuje. Program VENKOV má proto těmto podnikatelům usnadnit přístup k financování a zvýšit rozsah podnikatelských aktivit ve znevýhodněných oblastech.​

Co je program VENKOV?

Program podpory pro malé a střední podnikatele na provozovny na území obcí ve znevýhodněných venkovských oblastech. V rámci programu by bylo možno žádat o bezúročný zvýhodněný úvěr až do výše 5 milionů korun nebo finanční příspěvek ke splacení úvěru až do výše 280 000 korun, vyplácí se jednorázově. Program je v souladu s českou legislativou i legislativou EU.

Co je cílem programu?

V České republice klesá počet nejmenších obcí, i počet obyvatel, kteří v nich bydlí. Oproti tomu počet obyvatel žijících na venkově se zvyšuje. Častým důvodem nejmenších obcí jsou problémy s hledáním práce a ohrožení chudobou. Mladí lidé z těchto oblastí se navíc bojí zakládat své vlastní firmy. Právě malí a střední podnikatelé hrají na vesnicích klíčovou roli. Program má těmto podnikatelům usnadnit přístup k financování a zvýšit rozsah podnikatelských aktivit ve znevýhodněných oblastech.

Kdo má podporu poskytovat?

Program by měla poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále ČMZRB), která je ze 100 % vlastněná státem.

Kdo může program čerpat?

Program je omezen na malé a střední podniky (jsou vymezeny EU a MMR – především podle počtu zaměstnanců). Z programu je vyloučen žadatel, který nemá oprávnění k podnikání na území ČR, nemůže pobírat podporu podle zákonů č. 253/2008 Sb., č. 182/2006 Sb., má nedoplatky vůči vybraným institucím nebo vlastním zaměstnancům, je v insolvenci apod., vyloučeni jsou žadatelé podnikající v zemědělství, rybolovu nebo výrobě a prodeji tabákových výrobků, uhelného a ocelářského průmyslu nebo v oblasti distribuce energie. Žádost není možné uplatnit na nákup pozemku ani přípravné práce. Program je tedy určen například pro mnoho odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, údržbu vozidel, pohostinství, vědecké a technické činnosti, vzdělávání a zdravotní péči nebo pro oblast kultury. O poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a to v závislosti na splnění výběrových kritérií.

Co program nabízí?

Zvýhodněný úvěr nebo jednorázový finanční příspěvek ke splácení úroku. Úvěr je do maximální výše 5 milionů korun bez úroku, se splatností až 7 let, přičemž odklad splátek jistiny je možný až o 24 měsíců. Intenzita veřejné podpory nesmí překročit následující hranici celkových výdajů:

malý podnik 45%

střední podnik 35 %

Finanční příspěvek je možné čerpat až ve výši 280 000 korun, suma ale nesmí překročit 7 % úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu. Je vyplácen jednorázově. Mezi důležité podmínky patří to, že příjemce podpory musí již vyčerpat více než 50 % zvýhodněného úvěru. Intenzita veřejné podpory nesmí překročit:

malý podnik 20%

střední podnik 10 %

Co když žadatel neplní podmínky programu?

V rámci sankcí je povinen jednorázově splatit úvěr, nebo vrátit finanční příspěvek. V případě prodlení se splacením dlužných částek se má počítat úrok z prodlení ve výši 9 % p. a. z dlužné částky. ​


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL