KDU-ČSL představila tzv. Desatero pro krajinu. Týká se zodpovědného hospodaření s půdou, s vodou i s krajinou.


11.10.2017

„KDU-ČSL je stranou, která se chová zodpovědně i ke krajině, k vodě a k půdě. Vše, co jsme dostali od svých předků, musíme našim potomkům dokázat předat ve stejné nebo lepší kondici, než v jaké jsme je přebírali. Jsme přesvědčeni, že je to možné. Musíme si uvědomit, že voda se stává skutečně strategickou surovinou, není to jenom lithium. Naše republika je tzv. střechou Evropy, ale je důležité vědět, že i u nás už jsou oblasti, kde je vody málo, a zároveň se musíme připravit na to – a bránit tomu – když je vody moc, jako tomu bývalo při povodních,“ řekl Pavel Bělobrádek, předseda KdU-ČSL.

Tématu zodpovědného přístupu ke krajině se KDU-ČSL věnuje dlouhodobobě a bude se mu věnovat i nadále.

„Je důležité, abychom dokázali přírodní zdroje dobře využíva a abychom je dokázali obhospodařovat jako řádní hospodáři,“ dodal Pavel Bělobrádek.

Desatero pro krajinu se týká:

- Nezastavování kvalitní zemědělské půdy. Ministerstvo zemědělství vyvinulo apliakci „Limity využití půdy“, která si klade za cíl podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, a to jak s ohledem na efektivitu produkce na těchto půdách, tak i z pohledu potřeby vícenákladů spojených s odpovědným hospodařením na půdě na méně vhodných lokalitách. Jedním z dalších cílů apliakce je snaha pomoci řešit problematiku využití zemědělských brownfieldů, které jsou v rámci aplikace také vedeny.

- Hospodaření s půdou šetrně a se zdravým rozumem.

- Zadržování vody v krajině a zabraňování suchu; a to například prostřednictvím pozemkových úpravy v podobě mezí, remízků, průlehů nebo vsakovacích pásů.

- Zastavení znehodnocení a eroze půdy. Ministerstvo zemědělství prosazuje co nejširší uplatnění protierozních opatření při kultivaci půdy. Pro zemědělce připravilo podpůrný nástroj tzv. Protierozní kalkulačku k posouzení hospodaření na vybrané lokalitě.

- Dotační podpory jen těm, co chrání půdu. Je potřeba podporovat aktivní zemědělce, kteří využívají půdoochranné způsoby hospodaření a půdoochrann technologie apod.

- Střídání plodin, aby nedocházelo k vyčerpání půdy.

- Podpora živočišné výroby s pozitivními dopady na kvalitu zemědělské půdy.

- Co nejrychlejší přivedení vědeckých poznatků do zemědělství. Je nezbytně nutné klást důraz na maximální informovanost odborné i laické veřejnosti o aktivitách resortu v ochraně půdy a přizpůsobování se změně klimatu.

- Vzdělávání k zodpovědnému vztahu k půdě.

- Přípravy půdy pro život mladé generace na venkově. Udržení zemědělství ve venkovských oblastech pro zachování pracovních míst, omezení odlivu mladých lidí do měst. Podpora mladých zemědělců. Podpora a propagace zemědělského vzdělávání .

„Za poslední čtyři roky jsme spoustu věcí odpracovali, spousta věcí se změnila, podařilo se otočit řadu negativních trendů. V pozitivních trendech chceme pokračovat. Musíme si také uvědomit důležitou věc: půda nám nepatří. Dostali jsme ji svěřenou od našich předků a patří de facto našim dětem,“ řekl Marian Jurečka, ministr zemědělství.

Podle jeho slov je klíčové výrazně posílit vztah lidí k zemědělské půdě. Znovu využít staré budovy, brownfieldy; a to i za podpory tzv. Demoličního fondu.

„Klíčové je hospodaření s vodou. Naším cílem je, aby jí nebylo ani moc, ani málo. Souvisí s tím změna chování zemědělců. Finišujeme legislativní změny, které zvýší tlak na zemědělce, aby se chovali zodpovědně a chránili půdu proti erozi. Také si klademe za cíl znovu vytvořit pouto a respekt k přírodě, vodě, půdě a krajině. Byli bychom velice rádi, aby se na toto kladl větší důraz než doposud i ve školách. Máme zodpovědnost vůči budoucím generacím za stav půdy a vody, ve kterém jim je budeme předávat,“ dodal Marian Jurečka.

Pavel Bělobrádek také vysvětlil podstatu zmiňovaného demoličního fondu, jehož fungování má KDU-ČSL ve svém programu.

„Jeho prostřednictvím se sníží náklady na demolici starých domů, což je velký náklad a demotivuje lidi stavět na jejich místech, levnější je pro ně jít na tzv. zelenou louku. Je logické, že lidé chtějí stavět domy, ale měli bychom jim umožnit stavět v místě, kde už domy stály. Je řada obcí, kde stojí opuštěné zchátralé domy a lidé staví nové za vsí. Díky Demoličnímu fondu chceme lidi motivovat i ke zlepšení tváře venkova,“ dodal Pavel Bělobrádek.

Kontakt: Petra Hrušová

Tisková mluvčí KDU-ČSL

Tel: 731 603 853

E: hrusova@kdu.cz


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz KDU-ČSL